Poczucie bezpieczeństwa jest to niezbędna potrzeba do naszego ludzkiego funkcjonowania, daje nam gwarancje istnienia. Jest nieodzownym elementem w każdej dziedzinie życia, czy to w pracach domowych, gdzie sami możemy sobie je zagwarantować, ale także w pracy, gdzie niestety nie wszystko zależy od nas. Często jesteśmy zdani na innych, im więcej ludzi i bardziej niebezpieczne warunki, tym łatwiej o błąd.

Wystarczy nieuwaga jednej osoby, a skutki mogą być katastrofalne. Możemy współpracownikowi zrobić krzywdę lub nawet pozbawić życia. Niestety najwięcej ofiar występuje przy pracach budowlanych. Oczywiście można zagwarantować bezpieczeństwo w czasie trwania prac, ale wymaga to wprowadzenia odpowiednich zasad i środków. Prawo budowlane narzuca firmom stosowanie odpowiedniego kodeksu pracy, jednakże te idąc drogą oszczędności lekceważą niektóre z praw. Nakazy te mają za zadanie chronić nie tylko pracowników fizycznych, ale także osóby na wszystkich szczeblach procesu budowlanego. Osobą odpowiedzialną za organizację i wykonanie prac dla inżynierów budowy, brygadzistów i majstrów jest kierownik robót lub kierownik budowy, a bezpieczeństwo zależy od pracodawcy i samych pracowników. Zadaniem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy wykorzystując odpowiednie narzędzia i inne osiągnięcia techniki, przekazać właściwe informacje dotyczące ewentualnych zagrożeń dla życia i zdrowia, jakie mogą wystąpić w miejscu wykonywania pracy, a także powziąć działania ochronne, zapobiegające wystąpieniu niebezpiecznych sytuacji. Pracodawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie koordynatora, czuwającego nad bezpieczeństwem i higieną pracy przez wszystkich pracowników wykonujących swoje prace w tym samym miejscu. Pracownicy natomiast powinni współpracować ze sobą, ustalić zasady współdziałania biorąc pod uwagę postępowanie w przypadku wystąpienia zagrożenia dla życia i zdrowia. Muszą także informować siebie nawzajem oraz innych pracowników o ewentualnych działaniach w razie wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Wyznaczają także osobę sprawująca nadzór nad ich bezpieczeństwem i higieną pracy. Za zachowanie bezpieczeństwa na terenie robót budowlanych odpowiada kierownik budowy oraz koordynator do spraw bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W przypadku narażenia pracownika na niebezpieczeństw utraty życia lub zdrowia osoba odpowiedzialna podlega każe grzywny lub może zostać ukarana pozbawieniem/ograniczeniem wolności. Zasady bezpieczeństwa na budowie dotyczą wszystkich osób przebywających na terenie danej budowy, nie tylko robotników, ale także kierownika oraz gości. Kodeks dotyczy prawidłowego wprowadzenia pracownika do pracy, możliwości poruszania się na terenie robót, zasad pracy na wysokościach oraz używania substancji chemicznych, a także obsługę urządzeń technicznych. Pracownik powinien otrzymać odpowiednią odzież roboczą i obuwie, jak również środki ochrony indywidualnej. Należy również przeszkolić z postępowania na wypadek pożaru. Kierownik powinien wybierać takie procesy, technologie, które w najmniejszym stopniu mogą zaszkodzić człowiekowi. Niestety na budowie ceni się bezpieczeństwo ogółu nad ochroną indywidualnych robotników.

Największym przeciwnikiem człowieka jest niestety rutyna, która osłabia nasza czujność. Sprawia, że jesteśmy biegi w tym co robimy, a więc prace idą znacznie szybciej, ale niestety zawracamy mniejszą uwagę na względy bezpieczeństwa.

 

Artykuł powstał przy współpracy z pracownikami Poznańskiej Kliniki Serca, którzy między innymi prowadzą echo serca Poznań.